Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti podľa § 23 ods. (1) Stavebného zákona prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“.
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania, oznamuje na základe požiadavky Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky, zverejnenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II,“ upraveného podľa akceptovaných stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb, verejnosti a vlastníkov regulovaných pozemkov.
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny "Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská“.