Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 286 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. - 13. 12. 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 25. 11. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
„Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma“ analyzuje súčasný stav, definuje negatívne javy v riešenom území, návrhy na ich odstránenie a na dotvorenie verejného priestranstva a stanovuje princípy a pravidlá umiestňovania umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných prvkov v historicky hodnotnom území Košíc s cieľom zachovania a prezentácie pamiatkových hodnôt v území a vytvárania kvalitného verejného priestranstva.