Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (viď v prílohe) na stavebný objekt SO 03 Hrubé terénne úpravy, v rámci stavby: Obchodné centrum Košice - Moldavská, 1. a 2. etapa a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2019/007279 zo dňa 04.03.2019 (právoplatné dňa 15.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia ako aj rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti vydané pod č. OU-KE-OSZP3–2020/017656 zo dňa 21.04.2020 (právoplatné 29.05.2020)
Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko - Košice" a zároveň oznámenie, že záverečné stanovisko číslo 2542/15 - 3.4/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR z posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 18.03.20215 je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://eia.enviroportal.sk/ v informačnej sekcii EIA/SEA.