Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor POVRAZY v objektovej skladbe : SO 11.1 Bytový dom B1 SO 11.2 Bytový dom B2 SO 11.3 Bytový dom B3 SO 16 Retailový objekt G SO 20 Komunikácie a spevnené plochy SO 30 Terénne a sadové úpravy
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.06.2022 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov.“
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby „Retail 2 – stavba pre maloobchod, Obytný súbor NT3“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice
V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Obytný súbor POVRAZY“ vydaného tunajším stavebným úradom – Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č. A/2016/18048-07/II/VIR dňa 3. novembra 2016 (právoplatné dňa 6. decembra 2016) vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov a následne zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti : „Obytný súbor POVRAZY“ – 1. etapa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Viac v prílohe ...
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2022 bol schválený na základe Uznesenia č. 1032 z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. 06. 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2022 bol zverejnený dňa 31. 05. 2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Otvorenie žiackej výtvarnej galérie „Lúvr“ K28 na Základnej škole Kežmarská 28 v Košiciach
Pozícia: odborný zamestnanec - sociálny pedagóg - Príloha č.1; Pozícia: odborný zamestnanec – školský psychológ - Príloha č.2; Pozícia: špeciálny pedagóg - Príloha č.3; Pozícia: pedagóg – učiteľ prvého stupňa - Príloha č.4; Pozícia: pedagóg – telesná výchova - Príloha č.5; Pozícia: pedagóg – učiteľ II. stupňa – anglický jazyk - Príloha č. 6; Pozícia: pedagóg – matematika - Príloha č.7
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (viď v prílohe) s názvom: "Bytový dom Holubyho, Košice" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2022/007088-013 zo dňa 01.03.2022 (právoplatné dňa 15.04.2022), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa - Príloha č. 1; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/ - Príloha č. 2; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky a informatiky roč. 5. – 9 - Príloha č.3; Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 4
Územný plán zóny Obytná zóna Grot - IV, Textová časť, V-01 Širšie vzťahy, V-02 Komplexný urbanistický návrh, V-03 Vodné hospodárstvo, V-04 Energetika, V-05 Regulačný výkres, V-06 Doložka civilnej ochrany a V-07 Schéma záväzných častí a VPS
Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh V3 - Návrh dopravy V4 - Vodné hospodárstvo V5 - Energetika a telekomunikácie V6 - Regulačný výkres V7 - Doložka civilnej ochrany V8 - Schéma záväzných častí a VPS V9 - Urbanistický detail
Územný plán zóny Košice - Šebastovce Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie V3 - Technická infraštruktúra V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS V5 - Doložka civilnej ochrany
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk