Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice sa 21. mája 2024 (utorok) stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už XIII. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.
V súlade so znením ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal hlavný kontrolór mesta Košice kontrolu prevodov nehnuteľného majetku mesta Košice za rok 2023 u ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2024. Na úradnej tabuli a na webovom sídle bola zverejnená dňa 13. 03. 2024.