Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko - Košice" a zároveň oznámenie, že záverečné stanovisko číslo 2542/15 - 3.4/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR z posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 18.03.20215 je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://eia.enviroportal.sk/ v informačnej sekcii EIA/SEA.

Stratený psík

27.12.2021
Stratený psík bez čipu, Komenského č.73, Košice