Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Pre navrhovanú činnosť „Bytový dom Jantárová I a II“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2022/012640-017 zo dňa 31.03.2022, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.
Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia horeuvedenej stavby. Pre navrhovanú zmenu činnosti „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 06.05.2020 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2020/016001, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2020).
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2023 bol schválený na základe Uznesenia č. 220 z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. 06. 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2023 bol zverejnený dňa 30. 05. 2023 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca Sprievodná správa Záväzná časť V 1 - Širšie vzťahy V 2 - Komplexný urbanistický návrh V 3 - Dopravné vybavenie V 4 - Technické vybavenie V 5 - Priestorová a funkčná regulácia
Územný plán zóny Košice - Tlačiarne Textová časť V 01a - Širšie vzťahy - technická infraštruktúra V 01b - Širšie vzťahy - doprava a krajinno-ekologický plán V 02 - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy V 03 - Návrh technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia V 04 - Návrh technickej infraštruktúry - zásobovanie el. energiou, teplom a plynom V 05 - Regulačný výkres a verejnoprospešné stavby V 06 - Doložka civilnej ochrany Schéma záväznej časti a verejnoprospešné stavby
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ Želiarska, pre deti navštevujúce mládežnícke a športové kluby a zároveň prispieť k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej zdatnosti
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície