Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.06.2022 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2384/2022-11.1.1/vt, 31212/2022 zo dňa 01.06.2022 o tom, že: - nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení - pre navrhovanú činnosť: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – Mobilný drvič“. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2022.
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor POVRAZY v objektovej skladbe : SO 11.1 Bytový dom B1 SO 11.2 Bytový dom B2 SO 11.3 Bytový dom B3 SO 16 Retailový objekt G SO 20 Komunikácie a spevnené plochy SO 30 Terénne a sadové úpravy
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.06.2022 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov.“