Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Centrum voľného času Orgovánová 5 v Košiciach sprevádza bohatá história plná tvarovania a zmien a nesie hneď niekoľko rekordov
Žiaci 3. ročníka na Základnej škole Staničná 13 v Košiciach sa zúčastnili knižného podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré sa uskutočnIlo 23. októbra 2023 na tému „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.
7.11.2023 ZŠ Janigova 2 hostila chlapčenské futbalové družstvá základných škôl v MČ KVP. Pohár starostu mestskej časti získali práve žiaci ZŠ Janigova 2.
V jesennom období je v našej škole už tradíciou vyrezávanie tekvíc a vytváranie tekvicových strašidiel. Na tvorivých dielňach sa stretli rodičia, starí rodičia spolu s deťmi
Územný plán zóny "Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť"; Textová časť; Širšie vzťahy; Komplexný urbanistický návrh riešenia územia a dopravy; Výkres technickej vybavenosti; Regulačný výkres; Doložka civilnej ochrany; Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre využitie územia a umiestnenie stavby s názvom : „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“, ktorej predmetom je rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu o teleso skládky V. etapy, v tesnej blízkosti skládky nebezpečného odpadu (I. až III. Etapy)