Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania podľa § 29 a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.08.2022 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice