Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003332 účastníkom konania o možnosti oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k motorovému vozidlu Ford Sierra, EČV: KE 140DF nadobudne štát.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Významná obnova bytového domu, Húskova č. 1, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp. č. 1281, na pozemku KN-C parc. č. 2870/2, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 1 v Košiciach.
Kolaudačné rozhodnutie stavby s názvom "Modernizácia časti SVR okruhu OST 2773“ – zmena časti dokončenej líniovej stavby vonkajších potrubných rozvodov pre dodávku tepla a teplej vody s napojením rozvodu v OST 2773 na pozemku KN-C parcelné číslo 967, katastrálne územie Terasa, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1388, 3902, 1392/1, 1398, katastrálne územie Terasa a s pripojením jestvujúcich strojovní ÚK a TÚV v bytových domoch Humenská č. 6/A, 6/B, 8/A, 8/B, 10/A, 10/B, 12/A, 12/B, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 20, Šafárikova tr. č. 6, 8, 10 na pozemkoch KN-C parcelné číslo 967, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, katastrálne územie Terasa,
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov