Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Družicová 4, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Janigova 2, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Požiarnická 3, ZŠ Starozagorská 8 a ZŠ Užhorodská 39. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05.2024
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach: MŠ Dneperská 8, MŠ Havanská 26, MŠ Hemerkova 26, MŠ Húskova 45, MŠ Ipeľská 10, MŠ Jenisejská 24, MŠ Kovaľská 12/A, MŠ Miškovecká 20, MŠ Moldavská cesta 23 a MŠ Muškátová 7. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05. 2024