Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Pozície: 1. učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) – fyzika (v kombinácií s iným predmetom) - Príloha č. 1 2. učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) – slovenský jazyk a literatúra (v kombinácií s iným predmetom) - Príloha č. 2
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
1. Podkategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) - Príloha č. 1 2. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 2 3. Podkategória: učiteľ druhého stupňa základnej školy - Príloha č. 3 4. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 4
Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia : slovenský jazyk a literatúra - Príloha č. 1 2. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky roč. 5. – 9. - Príloha č. 2 3. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 3