Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

ÚPN-Z Barca

29.11.2018
Komplexný urbanistický návrh , návrh technickej infraštruktúry a záväzná časť- stav zmien a doplnkov september 2018
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, regulačný návrh, návrh technickej infraštruktúry , schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, CO doložka, záväzná časť, zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami , a príloha IG prieskum územia
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulovaných priestorov, CO doložka a záväzná časť
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia, stav zmien a doplnkov marec 2018