Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu "Územného plánu zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ".
Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003784-002 o začatí konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felicia, EČV: KE 470EU (VIN TMBEGF613X7062422) nadobudne štát. Zároveň sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.