Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Prerušenie konania o zmene územného rozhodnutia pre stavbu: Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa