Články

Zoznam aktuálnych článkov

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stavebného zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021.
Kolaudačné rozhodnutie časti stavebného objektu: SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu pre Halu 2 – 1. etapa), stavby: „Logistické haly Pereš, Košice“
Stavebné povolenie (verejnou vyhláškou) podľa §66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk).