Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Pozície: 1. učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) – fyzika (v kombinácií s iným predmetom) - Príloha č. 1 2. učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) – slovenský jazyk a literatúra (v kombinácií s iným predmetom) - Príloha č. 2
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov