Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrhu technickej infraštruktúry a záväzné regulatívy - stav zmien a doplnkov apríl 2024
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania stavby Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda v zložení stavebných objektov SO 01 Komunikácie: SO 01a Komunikácie, SO 01b Úprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO 01c Úprava chodníka na Zombovej ulici, SO 01d Úprava chodníka na Bauerovej ulici, SO 01e Rozšírenie komunikácie na Bauerovej ulici, SO 01f Úprava chodníkov pred miestnym úradom, SO 01g Sadové úpravy a SO 03 Verejné osvetlenie.
Súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR je nový Štátny vzdelávací, ktorý schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2023. Program, sa výrazne zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie a podľa ktorého sa môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie od prvého ročníka.