Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Nájdený psík

27.09.2022
Nájdený psík s krvácajúcou ranou, Bukovecká 4, Košice
Pre navrhovanú činnosť ,,Polyfunkčný objekt OC ROCCA" bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 11.08.2022 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2012/033103-011. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2022).
Rozhodnutie, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.